Persondata

Privatlivspolitik for GTI Energywave® ApS®

PRIVATLIVSPOLITIK FOR GTI ENERGYWAVE APS

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM KONTAKTPERSONER HOS VORES LEVERANDØRER OG VORES KUNDER   

GTI Energywave ApS (herefter “GTI Energywave” eller “os/vi“) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du har købt en licens til brug af vores GTI Energywave® adfærdsanalyse hos os, når du køber en analyse direkte igennem os og når du er vores leverandør/samarbejdspartner.

1.                  DEN DATAANSVARLIGES IDENTITET OG KONTAKTOPLYSNINGER

GTI Energywave er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

GTI Energywave ApS

CVR: 39073994
Ørbækgårds Alle 220
2970 Hørsholm

E-mail: info@energywave.com

Tlf.nr.: +45 24888618

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

2.  VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG TIL FØLGENDE FORMÅL

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger (dvs. omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6) om dig, som vi enten har modtaget fra dig selv eller fra en af vores samarbejdspartnere:

Identifikations- og kontaktoplysninger: Navn, stilling, adresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse; og

Oplysninger indeholdende i din besvarelse af en test, når du har købt den direkte igennem os.

 • Vi behandler oplysningerne til følgende formål:
 • For at kunne levere og behandle en test, når du har købt den direkte igennem os;
 • For at administrere forholdet med vores kunder og leverandører;
 • For at kunne leve op til retlige forpligtelser eller afgørelser fra myndigheder;
 • For at kunne udarbejde statistik med henblik på at forbedre vores testværktøj; og
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi ønsker ikke at behandle følsomme oplysninger (dvs. omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9) om dig og anmoder dig derfor om ikke at sende oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering til os.

3.                  RETSGRUNDLAG FOR VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har et retsgrundlag (også kaldet hjemmel) for behandlingen. Retsgrundlaget varierer afhængig af den konkrete behandling. Alt efter hvilken behandling der er tale om, vil retsgrundlaget være et eller flere af følgende:

 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (f.eks. aftalen om dit køb af licensadgang til GTI Energywave® adfærdsanalysen hos os eller når du køber en analyse direkte igennem os), eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b;
 • At behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, f.eks. i medfør af lovgivning, herunder regnskabslovgivning og skattelovgivning, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og Databeskyttelseslovens § 6;
 • At behandlingen er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, der efter en interesseafvejning går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f;
 • Vi har hertil vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne med henblik på at udarbejde statistik, der efter en interesseafvejning går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • At behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1; og/eller
 • At vi konkret måtte have indsamlet et samtykke fra dig til behandlingen, jf. herved Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, og/eller Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

4.                  MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til andre. Personoplysninger om dig kan således blive videregivet eller overladt til følgende (kategorier af) modtagere:

 • Relevante offentlige myndigheder, herunder SKAT
 • For kunder: Andre kunder i forbindelse med din deltagelse i certificering, undervisning, netværksmøder mv. i forbindelse med udarbejdelse og videregivelse af deltagerlister.
 • Vores databehandlere: AB MobilApps.

5.                  OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE, HERUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter Persondataforordningen.

6.                  OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Vi kan oplyse følgende overordnede kriterier, som vi har fastlagt for, hvor længe oplysningerne opbevares:

 • Angående Administration af kundeforhold og leverandørforhold: Vi behandler dine personoplysninger, så længe vi har en erhvervsmæssig relation til dig. Når denne relation ophører, sletter vi dine personoplysninger inden for 6 måneder, medmindre lovgivningen kræver, at vi opbevarer din personoplysninger i længere tid.
 • Oplysninger opbevaret i henhold til bogføringslovens regler slettes efter 5 år udløbet af regnskabsåret som personoplysningerne vedrører.
 • Det understreges, at alle ovennævnte slettefrister alene er udgangspunkter. Eftersom vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, variere. Der kan således i forhold til visse personoplysninger gælde andre frister end de ovenfor indikerede, ligesom der konkret kan foreligge eller opstå forhold, som begrunder andre frister.

Vi revurderer løbende vores slettefrister, herunder i forhold til gældende lovgivning, vejledninger og praksis, og ændringer i ovennævnte frister vil således kunne ske.

Det bemærkes i øvrigt, at sletning af personoplysningerne ikke behøver at bestå i fuldstændig sletning af oplysningerne, men alternativt kan bestå i, at der foretages en anonymisering af disse.

7.                  RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.                  DINE RETTIGHEDER

Du har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Kontaktoplysninger fremgår ovenfor i punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.                  KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret maj 2022.