Persondata

Privatlivspolitik for GTI Energywave ApS®

Behandling af personoplysninger om kontaktpersoner hos  leverandører og kunder   

 GTI Energywave ApS (herefter GTI Energywave® ) tager behandling af dine persondata alvorligt. Selskabet sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan selskabet behandler dine personoplysninger, når du har købt en licens til brug af GTI Energywave testen® , og når du er leverandør/samarbejdspartner.

 1. Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger

GTI Energywave® er dataansvarlig for behandlingen af de modtagne oplysninger. Selskabet kan kontaktes via følgende oplysninger: GTI Energywave ApS® , CVR: 39073994, Natskyggevej 20, 4600 Køge. info@energywave.com,  +45 28143014

 Hvis du har spørgsmål om selskabets behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte selskabet herom.

 1. Selskabet behandler følgende oplysninger om dig til følgende formål

Selskabet behandler følgende almindelige personoplysninger (dvs. omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6) om dig, som enten er modtaget fra dig selv eller fra en af selskabets samarbejdspartnere:  Identifikations- og kontaktoplysninger: Navn, stilling, adresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse.

Selskabet behandler oplysningerne til følgende formål:

 • For at administrere forholdet med  kunder og leverandører.
 • For at kunne leve op til retlige forpligtelser eller afgørelser fra myndigheder; og
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Selskabet ønsker ikke at behandle følsomme oplysninger (dvs. omfattet af  databeskyttelsesforordningens artikel 9) om dig og anmoder dig derfor om ikke at sende oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering til selskabet.

 1. Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger kræver, at selskabet har et retsgrundlag (også kaldet hjemmel) for behandlingen. Retsgrundlaget varierer afhængig af den konkrete behandling. Alt efter hvilken behandling der er tale om, vil retsgrundlaget være et eller flere af følgende:

 • At behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler selskabet, f.eks. i medfør af lovgivning, herunder regnskabslovgivning og skattelovgivning, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og Databeskyttelseslovens § 6
 • At behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1;
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (f.eks. aftalen om dit køb af licensadgang til GTI Energywave testen™), eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b;
 • At behandlingen er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, der efter en interesse afvejning går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f; og/eller
 • At selskabet konkret måtte have indsamlet et samtykke fra dig til behandlingen, jf. herved Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, og/eller Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.
 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Selskabet videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til andre. Personoplysninger om dig kan således blive videregivet eller overladt til følgende (kategorier af) modtagere:

 • Relevante offentlige myndigheder, herunder SKAT
 • For kunder: Andre kunder i forbindelse med deltagelse i certificering, undervisning, netværksmøder mv. i forbindelse med udarbejdelse og videregivelse af deltagerlister.
 • Selskabets databehandlere: AB MobilApps.
 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Selskabet overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter Persondataforordningen.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Selskabet opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Selskabet kan oplyse følgende overordnede kriterier, som er fastlagt for, hvor længe oplysningerne opbevares:

 • Angående Administration af kundeforhold og leverandørforhold: Dine personoplysninger, opbevares så længe selskabet har en erhvervsmæssig relation til dig. Når denne relation ophører, slettes dine personoplysninger inden for 6 måneder, medmindre lovgivningen kræver, at de opbevares i længere tid.

Det understreges, at alle ovennævnte slettefrister alene er udgangspunkter. Eftersom selskabet behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, variere. Der kan således i forhold til visse personoplysninger gælde andre frister end de ovenfor indikerede, ligesom der konkret kan foreligge eller opstå forhold, som begrunder andre frister.

Selskabet revurderer løbende sine slettefrister, herunder i forhold til gældende lovgivning, vejledninger og praksis, og ændringer i ovennævnte frister vil således kunne ske.

Det bemærkes i øvrigt, at sletning af personoplysningerne ikke behøver at bestå i fuldstændig sletning af oplysningerne, men alternativt kan bestå i, at der foretages en anonymisering af disse.

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

I de fleste tilfælde er selskabets behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang selskabet måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte selskabet på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 1. Dine rettigheder

Du har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte selskabet. Kontaktoplysninger fremgår ovenfor i punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som selskabet behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for selskabets almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må selskabet fremadrettet kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod selskabets lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, selskabet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret i  februar  2021.