Hvad er GTI Energywave®

GTI Energywave® er en adfærdsanalyse og et unikt opfølgnings- og træningssystem, der giver dig klarhed over hvilken adfærd, der hindrer dig i at nå dine mål i kontakt med andre mennesker samt, hvordan du kan opnå endnu bedre resultater.

Har du ikke opnået dét du gerne ville i en konkret situation, så giver GTI Energywave® adfærdsanalysen dig nye handlemuligheder for at opnå en endnu bedre kontakt til dig selv, dine behov og dine omgivelser i den givne situation. Det er vigtige forudsætninger for at opleve sig mental sund og opnå indre ro. 

Med adfærdsanalysen medfølger en professionel tilbagemelding og sparring med en certificeret GTI Energywave® træner, som hjælper dig med at forstå analysen. I samarbejde med din træner vil I kunne finde frem til den adfærd, der vil skabe øget indre ro og balance væsentligt hurtigere end ved normale terapeutiske forløb.

Adfærdsanalysen henvender sig til såvel private som virksomheder. 

 GTI Energywave® adfærdsanalysen

Din GTI Energywave® adfærdsanalyse har til formål at give dig klarhed over, hvordan du kan optræde med en mere selvreguleret, ansvarlig og balanceret adfærd i et konkret dilemma og derved sikre større behovsopnåelse.

Din adfærd er dog én ting. Dine tanker og følelser er noget andet. Disse tanker og følelser kan føre til en indre uro, spænding eller stressfølelse. Denne indre uro i dit indre følelsesliv kan medføre, at du handler ubalanceret i forhold til dine egne ønsker.

Den indre uro opstår i spændingen imellem dine forventninger til dig selv og din oplevelse af andres forventninger til dig. Jo større denne forskel er, desto større indre spænding, indre uro eller stress vil du opleve.

Forestil dig for eksempel, at din leder på din arbejdsplads forventer, at du skal arbejde hurtigere med dine opgaver, end det du forventer og ønsker af dig selv. I en kort periode kan det nok lade sig gøre. Men over længere tid vil det være uholdbart og give anledning til mistrivsel og stress, hvis situationen ikke bliver håndteret. Denne indre uro kan opstå i dig, hvad enten din leder reelt har udtalt disse høje forventninger eller ej, da det er din oplevelse, der afgør din indre balance eller uro. Konsekvensen kan være at du reagerer uhæmmet ved f.eks. at råbe op eller vrisse af kollegaer eller familie.  Eller du reagerer måske hæmmet med at acceptere tingenes tilstand ved ikke at sige fra.

Disse situationer med hæmmet eller uhæmmet adfærd i forhold til vores egen balance kender vi alle fra forskellige situationer i vores liv. Hvad enten det er vores parforhold, kontakten til teenage-børn, vennerne, lederen, kollegaen eller nogle helt andre.

Din personlige GTI Energywave® adfærdsanalyse viser dig følgende (se grafik nedenfor):

  1. Hvor du i den konkrete situation har en uhæmmet adfærd (adfærd over den gule område f.eks. at du “insisterer”)
  2. Hvor du i den konkrete situation har en hæmmet adfærd ( adfærd under den gule område f.eks. at du “giver efter”)
  3. Hvad der er årsagen til din uhæmmede/hæmmede adfærd (din blinde plet)
  4. Hvilken balanceret adfærd du har i din konkrete situation (adfærd midt i den gule bølge f.eks. “skabe balance”)
Ved at bruge 20 minutter på 120 enkle spørgsmål i vores app får du en personlig adfærdsanalyse, som hurtigt og effektivt viser dig hvor og hvordan du i din konkrete situation kan opnå mere optimal adfærd samt større indre ro og balance.

Energibølgen™️ er opbygget med tekst og ikoner der gør det enkelt at huske og arbejde med ny adfærd. 

GTI Energywave® adfærdsanalysen bygger på følgende tre grundsten:

Eksistentialismen

Gestaltpsykologien

Eksistentialismen

Denne effektive adfærdsanalyse bygger på den grundlæggende tanke, at du som menneske har frihed til at skabe mening gennem de valg du træffer, og at meningen med livet således er tæt forbundet med handling. Det er et eksistentialistisk udgangspunkt, at du ikke kan sætte din lid til en objektiv sandhed, men i stedet må håndtere angsten for det meningsløse ved at vælge handlinger, der skaber og definerer dig.

Du er, hvad du gør!
Jean-Paul Sartre (1905-80)

Vi formes i vores interaktion med verden omkring os. Når vi handler, modtager vi reaktioner, der beskriver hvem vi er, og hvad vi står for. Jo bedre vi forstår denne feedback fra omverdenen, jo nemmere er det at justere eller regulere vores egen adfærd, så den matcher vores intention. Kan lyde nemt, men er det langt fra!

Vi kan have brug for hjælp til at få øje på vores ubalancerede adfærd, og her er GTI Energywave® adfærdsanalyse et effektivt værktøj. Resultatet af analysen viser din adfærd utilsløret. Uden filter eller forudindtagede holdninger og vurderinger fra en “ekspert”, fordi resultatet udelukkende hviler på dine egne input.

Når eksistentialismen danner grundlag for dialogen med vores kunder, minder det os om, at det enkelte menneske er unikt og selv rummer svar på alle de spørgsmål, som et personligt dilemma kan indeholde. GTI Energywave® trænerens primære opgave er at facilitere processen til øget opmærksomhed (awareness), så du som kunde kommer til se klart og nøgternt på din egen adfærd og dennes effekt.

Gestaltpsykologien

Udover det eksistentialistiske menneskesyn, bygger GTI Energywave®  på gestaltpsykologiens teorier om den menneskelige bevidsthed og sanseiagttagelse (perception). Idéer om, hvordan vores organisme er indrettet, hvordan vi erkender noget og skaber mening. Vi samler vores sanseindtryk i helheder, også kaldet gestalter, der naturligt er præget af vores tidligere erfaringer og oplevelser. Det er en stor fordel , at disse sanseindtryk oftest foregår automatisk, da vi i langt de fleste situationer i vores hverdag kan handle og kommunikere hurtigt og enkelt. Kun i de tilfælde, hvor gamle, lagrede oplevelser leder til forkerte antagelser og overbevisninger, der spænder ben for din adfærd, bliver denne autopilot problematisk. Dette kan lede frem til, at du i forskellige situationer kan handle mere uhæmmet eller hæmmet end du egentlig ønsker. Adfærdsanalysen som GTI Energywave® anvender, kan belyse den adfærd som du selv finder problematisk. Derved opnår du nye handlemuligheder, som kan hjælpe dig til at skabe større mening og komme videre i indfrielsen af dine mål.

 

Fænomenologien

GTI Energywave® tager udgangspunkt i fænomenologien som en grundlæggende måde at arbejde på. Det betyder, at såfremt du ønsker at gøre brug af tilbagemeldingen fra en af vores certificerede trænere, så vil træneren have såvel et fokus på din adfærdsanalyse samt opmærksomhed på, hvad der viser sig af følelser, tanker og adfærd (fænomener) i mødet mellem jer. Fænomenologien hjælper os således til at være til stede i nuet, registrere kropslige og mentale tilstande og forholde os til dem. Fænomener kan trækkes frem, gives opmærksomhed, undersøges og beskrives. GTI Energywave® tilbyder dig som kunde et unikt og effektivt møde som tager udgangspunkt i dine egne data (adfærdsanalyse) samt følelser, tanker og adfærd i nuet.  

Om reliabilitet og validitet

Reliabilitet (nøjagtighed)
Graden af pålidelighed afgør, om en test måler noget som helst vedvarende. Det finder man f.eks. ud af ved at give den samme test til samme person et antal gange. Det har vist sig i disse reliabilitets afprøvninger af GTI Energywave® , at visse skalaer forbliver uændrede, mens andre skalaer er variable. Eftersom GTI Energywave® er et dialogværktøj i forbindelse med en kontakt-udfordring, er reliabilitet egentlig ikke et eftertragtet kvalitetskriterium.

Validitet (gyldighed)

Graden af gyldighed afgør, om en test måler det, den påstår at måle. Det finder man f.eks. ud af ved at lade forskellige uafhængige testadministratorer tage stilling til, om indholdet i testen måler det, der er intentionen. Konstrukt validitet spiller en stor rolle i GTI Energywave®.  Det betyder, at der er høj indbyrdes korrelation  i testforløb med nogenlunde de samme udsving, altså at forskellige testpersoner oplever de samme kontaktudfordringer, når deres testresultater minder om hinanden. Her er det altså den dialogiske proces med de testede personer, der afgør validiteten.