Cases

Vi har valgt at dele tre forskellige tænkte sager/begivenhedsforløb, hvor GTI Energywave® profilen har været anvendt i et coaching forløb.

Eksemplerne giver forhåbentligt et lille indblik i adfærdsprofilens mange facetter og muligheder. Det er naturligvis for omfattende at gå ind i alle profilens parametre her. Hvis læsning af nedenstående historier giver lyst til at forstå værktøjet til bunds,
kan vi tilbyde en CERTIFICERING i GTI Energywave® adfærdsprofilen.

Svært ved at sige fra på arbejdet

Krise i parforholdet

Case: Svært ved at sige fra arbejdet

Esben er en midaldrende mellemleder med personale- og udviklingsansvar i en stor virksomhed. Han oplever symptomer på stress, men har svært ved at få det sagt i ledergruppen. Da det bliver værre og familien begynder at presse på, kontakter Esben en GTI Energywave® certificeret træner for en samtale, og han udfylder GTI Energywave® adfærdsprofilen®  med udgangspunkt i følgende situation:

Et punkt på et ledermøde er implementeringen af et nyt lagerstyringsprogram og kursus til de involverede medarbejdere. Esben har forberedt et oplæg, men taber tråden flere gange undervejs og er fysisk meget utilpas. En kollega spørger, om der er noget galt, hvortil Esben svarer, at han bare er lidt sløj, men selvfølgelig vil sørge for, at den aftalte plan føres ud i livet. Inden de går videre til næste punkt, har Esben påtaget sig en række ekstra opgaver. Han går slukøret fra mødet.

Resultatet af GTI Energywave® adfærdsprofilen   præsenteres for Esben i den efterfølgende session. 

En GTI Energywave® profilbesvarelse tager altid afsæt i en konkret hændelse eller situation. Esben har således valgt at fokusere på et møde i den ledergruppe, som han er en del af på sin arbejdsplads. Eftersom Esbens GTI-træner ikke kender til dilemmaet, starter deres session med, at Esben fortæller om sin oplevelse, fra start til slut. På denne måde står adfærdsprofilen ikke alene i dialogen mellem Esben og GTI-træneren.  

Resultatet af adfærdsprofilen viser, at Esben især har ressourcer når det handler om at vurdere, hvilke løsningsmuligheder der er gavnlige for ledergruppen at implementere samt at tage ansvar for udførelsen af opgaverne. 

Adfærdsprofilen viser dog også, at Esben i denne situation glemmer at holde fast i egne behov og i for høj grad accepterer de krav, han oplever at de andre har til ham. 

Ved sammen at undersøge adfærdsprofilens resultater med udgangspunkt i Esbens konkrete dilemma bliver samtalen vedkommende og der åbnes op for nye indsigter. I samtalerne med coachen om situationen bliver det klart for Esben, at han tillægger sine kolleger holdninger og vurderinger (projektioner), der handler om, at han ikke er god nok. Hans manglende tro på sig selv i denne situation kommer til udtryk ved, at han præsterer ekstra, holder sig à jour på alle områder og er med i alle afgørelser. Når Esben er nødt til at gøre noget for at være noget, tilsidesætter han kroppens klare signaler om overbelastning. Adfærdsprofilens resultater indikerer således, hvor i løbet af ledermødet gamle overbevisninger eller fantasier om andres forventninger har spillet Esben et puds. 

Som arbejdet med dilemmaet skrider frem, kommer flere komponenter fra GTI Energywave® resultatet i spil. Profilen skaber klarhed over, hvilke ubevidste tanker der forstyrrer os, og i den sammenhæng indikerer profilen, at årsagen til Esbens hæmmede og uhæmmede adfærd er hans “blinde plet”, hvor han trækker sig fra konflikter. Det giver os et praj om, at et gammelt mønster aktiveres hos Esben, når det miljø, han befinder sig i, nemlig ledergruppen, udviser en tilbøjelighed til at reagere tilknappet eller afvisende i følsomme situationer. Esben reagerer til mødet ved at bide tænderne sammen og påtage sig endnu flere opgaver –  i stedet for at informere om og stå ved sin sårbare situation.

I den pågældende situation var det vigtigt for Esben at opretholde et selvbillede som dén, der klarer alt,  på bekostning af sin trivsel og dermed teamets performance. I dialogen med coachen bliver det tydeligt for Esben, at der er tale om et gammelt mønster, som også kan komme til udtryk i andre situationer. Esben  følger dette mønster ubevidst på ledermødet, og også her kan læsningen af GTI Energywave® resultatet hjælpe GTI-træneren og Esben til  at rette opmærksomheden i en retning, – nemlig mod de former for kontaktforstyrrelse, som forhindrer Esben i hensigtsmæssig, selvregulerende og balanceret adfærd. Med udgangspunkt i hans oplevelse efter mødet opnår Esben indsigt i, hvordan han gentager et gammelt mønster ved ukritisk at godtage og bidrage til en kultur i ledergruppen, der ikke fungerer for ham.

Gennem samtaler og en handlingsplan med træningsøvelser, bliver Esben mere opmærksom på sit ansvar, og han begynder at melde ud til ledergruppen, hvordan han har det, og hvad han kan stå inde for. Særligt det visuelle aspekt ved GTI Energywave® – den grafiske fremstilling af Esbens udfordringer – støtter op om hans proces, hvor fastgroede vaner skal ændres. Det sker over tid, hvor Esben flere gange vender tilbage til materialet og de opdagelser, han og hans GTI-træner uddrog af det. 

Der er naturligvis ikke to GTI Energywave® sessions, der er ens.  Adfærdsprofilen hos GTI Energywave® har mange facetter og vi håber, at dette kort beskrevne eksempel giver en fornemmelse af profilens dybde og præcision.

Case: Krise i parforholdet

Annette er 46 år og gift med Morten. De har været gift i 19 år og har to børn sammen. Annette har i en periode været hos en psykoterapeut, fordi hun ofte føler sig nedtrykt og ensom. Børnene har ikke brug for hende i samme omfang som tidligere, og hun oplever en tomgang i forholdet til Morten. Da hun fortæller sin terapeut om en nyligt oplevet situation med sin mand, foreslår terapeuten hende at gennemføre en GTI Energywave® adfærdsprofil™ med det formål at skabe mere klarhed over hendes oplevelser.

En GTI Energywave® adfærdsprofil tager altid afsæt i en konkret hændelse. Annette har således valgt at fokusere på episoden med sin mand, da hun besvarede spørgeskemaet. Eftersom Annettes terapeut og certificerede GTI-træner kender til dilemmaet, starter sessionen med, at Annette giver et kort resumé af situationen, fra start til slut. Det lægger op til en fælles forståelse i adfærdsprofilens senere gennemgang. 

I Annettes tilfælde viser hendes GTI Energywave® adfærdsprofil, at hun i kontakten med sin mand udtrykker ubalancer især to steder i kontaktforløbet. Dels får hun hurtigt en uhæmmet adfærd, hvor hun “afgrænser sig”. Det vil sige, at hun ubevidst søger mod at skille sig ud og skabe distance. Hendes adfærdsprofil indikerer desuden, at hun udtrykker en hæmmet adfærd, hvor hun giver efter når hun først interagerer med sin mand.  Annette er bevidst om, at hun i for høj grad giver efter efter for sin mand, hvilket selv frustrerer hende. Men hun er ikke opmærksom på den adfærd, hvor hun uhæmmet søger at distancere sig fra ham. Målet for Annette er at blive endnu mere tydelig omkring hendes egne behov og samtidigt gøre det på en måde, som fører til en bedre dialog med manden. 

I første omgang kan samtalen mellem Annette og hendes GTI træner dog tage et andet afsæt, nemlig Annettes blinde plet, som er årsagen bag hendes uhæmmede og hæmmede adfærd. I Annette´s tilfælde viser GTI Energywave® adfærdsprofilen og den blinde plet sig som en sårbarhed overfor at “åbne op” i en grad, der forhindrer hende i at møde Morten og opnå den intimitet, hun længes efter. 

Annette kan nu trække tråde tilbage til sin opvækst som sin fars drengepige, hvor hun har opført sig på en bestemt måde for at føle sin berettigelse. For Annette har kærlighed således altid været betinget af følelsen af et “vi” frem for et “jeg” og et “du”. Og muligheden for at “åbne op” for muligheden om at være netop åben og ubetinget autentisk har i Annette´s forhold ikke været en mulighed for hende.

I arbejdet mellem Annette og GTI Træneren inddrages de styrker som GTI Energywave® adfærdsprofilen viser at Annette har. Det betyder bl.a. et fokus på hendes evne  til intuitivt at lade behov indfinde sig i sin krop og tillade dette behov at manifestere sig. Annette har udvist god bevidsthed i disse tidlige processer i kontaktforløbet med Morten, og det vil være hendes fordel at udnytte denne bevidsthed, når hun skal kommunikere sine behov til Morten på en ærlig og omsorgsfuld måde. 

Der er naturligvis ikke to GTI Energywave® sessions, der er ens, ligesom det heller ikke er muligt at folde et helt GTI Energywave® forløb ud her, som jo i det fleste tilfælde strækker sig over længere tid. GTI Energywave® har mange facetter og vi håber, at dette kort beskrevne eksempel giver en fornemmelse for testens dybde og præcision.

Case: Peter´s ubalance med familien

Peter er familiefar og har en tendens til at være konfliktsøgende over for sin kone og sine børn i en bestemt situation. Han har flere gange forsøgt at ændre denne adfærd, men det er aldrig rigtigt lykkedes for ham. Peter er nervøs for, at situationen skal udvikle sig til en skilsmisse. 

Med udgangspunkt i hans GTI Energywave® adfærdsprofil bliver det tydeligt for ham, at han i kommunikationen med sin familie har en uhæmmet insisterende og konfliktsøgende adfærd. Dette kom ikke som en overraskelse for ham. 

Peter har dog også en mere ubevidst adfærd. Hans GTI Energywave® adfærdsprofil viser, at han forsøger at tilpasse sig familien og dens behov. Dette er egentligt naturligt for Peter i forhold til hans egne forventninger fordi han ønsker at familiens kommunikation skal handle om familiens behov og ikke hans eget behov. Peter er dog ikke opmærksom på, at der bag hans ønske om at fokusere på familiens behov ligger uindfriede personlige behov for ham selv. 

Ifølge Peter´s GTI Energywave® adfærdsprofil viser det sig dog, at Peter oplever, at familien forventer det modsatte. Nemlig at han skal være mere tydelig omkring, hvad han selv har lyst til. Dette er ifølge hans profil den største årsag til hans indre uro og er således hans “blinde plet” i den konkrete situation. 

Igennem Peter´s samtale med en GTI Energywave® træner bliver det tydeligt, at årsagen til hans uhæmmede, insisterende og konfliktsøgende adfærd skyldes hans blinde plet, hvor Peter´s oplevelse af familiens forventninger er modpol til hans egne umiddelbare behov. Den indre frustration over omgivelsernes forventninger og ikke mindst en oplevelse af ikke at kunne indfri disse forventninger gør, at hans irritation får frit løb, når andre familiemedlemmer er i stand til at give udtryk for egne behov og ønsker. 

Ved Peter´s tidligere forsøg (og det var mange) på at holde igen på sin insisterende og konfliktsøgende adfærd (symptom) oplevede Peter kun en øget fornemmelse af at være forkert, hvilket øgede hans indre vrede. 

Med udgangspunkt i GTI-adfærdsprofilen og en samtale med GTI Energywave® træneren bliver det hurtigt klart, at løsningen på Peter´s udfordring ikke skal handle om, hvordan han kan “hæmme” og reducere sine udbrud i kontaktforløbet. Faktisk kan man med “GTI-øjne” sige, at han tværtimod skal optræde mere uhæmmet ved i højere grad at mærke  egne behov og prioritere disse på et tidligere tidspunkt i sine samtaler med familien.

Ved at arbejde med sin GTI-adfærdsprofil kan Peter nu begynde at arbejde med den reelle årsag (hæmning af egne behov) frem for et symptom på årsagen (insisterende og konfliktsøgende adfærd). 

Peter og hans GTI-træner kan på basis af de nye indsigter begynde et træningsforløb, der sætter Peter i stand til at være i bedre kontakt med sine behov samt at være villig til at kommunikere egne tanker og følelser til sin familie, så der opstår en mulighed for en god afbalanceret samtale med familien.